promise_of_purity - Ngọc Thể
3 .k h o .b á u .


Ba kho báu quý giá nhất đời người:
Giản dị.
Kiên trì.
Từ tâm.

Giản Dị
để không bị cơn bão vật chất đang cày nát cả thế gian này
xô ngã.
Giản dị
để có thể bình thản tự tại
đi xuyên qua những hội chợ phù hoa trong cuộc đời,
và giản dị để còn sâu sắc.

Kiên Trì
để vẫn là mình mặc cho cuộc sống vô thường ngoài kia
luôn cố biến mình thành một con người khác.

Từ Tâm
để biết cách thương Ta thương Người,
để biết cách bắt đầu lại
từ những kết thúc...


g i ọ t s ư ơ n g t í m